Educational Codeforces Round 37 (Rated for Div. 2) E. Connected Components?(bfs+stl乱搞)

传送门

题意:给定一个点数为n的完全图,现在给你m条边,表示这些边会从这个完全图中删去,问剩下图中的的联通块的个数以及大小

这题虽然算个E,但是吧确实比较容易解决,朴素的思路就是暴力bfs,但是肯定会t

稍微改进一下写法,因为每个点在确定是某个联通块的部分之后就没用了,但是bfs还是会遍历到,所以说在每次判定完一个点的所属后,就直接把他从需要check的vector中删去

在判定某两个点是否联通我们只需要判断删去的点对集合中是否存在这两个点就行了,这个用set很容易就可以实现

然后,我就t了(・ˍ・*)

看来看去感觉复杂度没问题,然后小小的改了一个地方就过了……

这是t掉的版本

for(auto i=v.begin();i!=v.end();)
{
   int p=*i;
   if(st.find(make_pair(u,p))!=st.end()) i++;
   else v.erase(i),q.push(p);
}

这是ac的版本

for(int i=0;i<v.size();i++)
{
   int p=v[i];
   if(st.find(make_pair(u,p))!=st.end()) continue;
   else swap(v[i],v.back()),v.pop_back(),q.push(p),i--;
}

原因就是vector的erase的复杂度是O(n)的,他在删去某个元素后,会遍历后面的元素一个一个往前移动一位

换成pop_back就是O(1)了

希望下半年赛场上不会犯这种低级错误orz

#pragma GCC optimize(2)
#pragma GCC optimize(3)
#pragma GCC optimize(4)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=2e5+5;
vector<int> v;
vector<int> ans;
set<pair<int,int> >st;
int bfs(int x)
{
  int cnt=0;
  queue<int> q;
  q.push(x);
  while(!q.empty())
  {
    int u=q.front();
    q.pop();
    cnt++;
    for(int i=0;i<v.size();i++)
    {
      int p=v[i];
      if(st.find(make_pair(u,p))!=st.end()) continue;
      else swap(v[i],v.back()),v.pop_back(),q.push(p),i--;
    }
  }
  return cnt;
}
int main()
{
  int n,m;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  st.clear(),v.clear(),ans.clear();
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    int u,v;
    scanf("%d%d",&u,&v);
    st.insert(make_pair(u,v));
    st.insert(make_pair(v,u));
  }
  for(int i=1;i<=n;i++) v.push_back(i);
  while(!v.empty())
  {
    int x=v.back();
    v.pop_back();
    ans.push_back(bfs(x));
  }
  sort(ans.begin(),ans.end());
  printf("%d\n",(int)ans.size());
  for(auto x:ans) printf("%d ",x);
  printf("\n");
}